Profit Games Sälj & Ekonomikörkort

Upplägg         Kurser      Tillvägagång      Frikurs_Login      Frågor      Start viking_profitgames_josephinegraucob


Berätta dina erfarenheter


Lektionsupplägg - Lärarguide
 

Fri kurs

I den fria introduktionsdemon på sidan Frikurs_Login ingår korta YouTube-videos från Ung Företagsamhet (UF). Introduktionsdemon byggs ut i den första kursen Entreprenörsekonomi till en introduktion till entreprenörskap och företagsekonomi. Kursen ger en insikt i grundläggande företagsekonomi som kan praktiseras i UF-Företag som i första hand vänder sig till grundskola och de praktiska gymnasierna, exempelvis blivande frisörer som till mer än 90% blir egna företagare. Och inte minst för nyanlända. Men även som grundkurs för handelsgymnasier.

Stöd elevernas aktivitet

Digital kompens till alla går via användning av digital teknik. En lärare behöver inga andra förkunskaper om programmet än att första gången själv ha kört igenom övningen eller spelet, för att veta vad det handlar om och vad man vill betona. 

1. Gemensam genomgång

Läraren väljer ut en övning. Eleverna följer lärarens dator som visas i en kanon, smartboard, OH-projektor eller liknande. Varje övning består av tre till fyra avsnitt. Efter varje avsnitt sparar läraren det som gjorts för att kunna fortsätta senare. Beslutsunderlag och frågor i varje avsnitt visas stegvis. Alla elever är med och diskuterar. Ibland kan det finnas behov av uppdelning i två grupper så att inte de bästa tar över.

Varje beslut analyseras och debatteras. Läraren kompletterar med diskussionsfrågor. Eleverna får bestämma vilka svar eller beslut som ska tas och varför. När alla har bestämt sig, klickar läraren på ett svarsalternativ eller en beslutsknapp, exempelvis det enklaste att "Bekräfta", efter att alla har en åsikt om konsekvenserna. Facit visas direkt. Om det var fel, får man diskutera varför.
Gemensam genomgång företagsekonomi

I övningar och spel ingår många kunskapsfrågor. Med frågan följer ofta en rapport/kalkyl med en länk, Fakta, till en lärotext. Sök i den med hjälp av sökfunktionen (Ctrl/cmd + F) på något av nyckelorden i frågan. Det finns även ett Affärslexikon för att vid behov förstå ord och begrepp. Dessutom har man hjälp av varandra. Kunskap inhämtas i lagom doser. Färg och form är ett viktigt genomgående tema för att underlätta förståelsen av sammanhangen.

Övningsblad. När du går igenom någon av de tre övningarna på Basnivå, kan eleverna skriva varje nytillkommen siffra på ett övningsblad, där den bör höra hemma i balansräkning och resultaträkning, vid varje steg innan facit visas. Det finns en länk till ett "Övningsblad vid uppdateringar av BR och RR" som kan skrivas ut (i Fakta till rapporterna). Det är en fördel att kombinera med manuella övningar.

2. Enskilda övningar

Eleverna kör sedan samma affärsövning med egen login för att ta Ekonomkörkort. De kan göra det i egen takt i samarbete eller på egen hand med mer tid för reflektion. Tiden för genomförande är individuell. De fattar beslut och får direkt feedback. Bestående kunskap bygger på att se och inse hur delarna och helheten interagerar och ger stöd och mening åt varandra.

Enskilda övningar företagsekonomi

Företagsspel i grupp 3. Affärsspel

Ta Sälj & Ekonomikörkort i ett affärsspel på samma nivå som gjorda övningar osv. Allra först kan hela klassen köra spelet
gemensamt, eller första perioden, under lärarens ledning som i punkt 1. I ett spel visas beslutsunderlagen slumpvis. Elever kan spela enskilt två till tre och diskutera i en kommunikativ process. Eller köra spelet med reflektion på egen hand. Olika lärstilar kan användas.

När ett Affärsspel genomförs av flera grupper eller individer i ett klassrum, kan läraren emellanåt bestämma att alla sparar och deras grafiska balansräkningar jämförs för att avgöra vilket kontor var och en närmast bör välja, t.ex. de som har för mycket kundfordringar och korta skulder bör gå till ekonomikontoret eller för lite lager går till inköp.

Övningsblad: Om de ritas upp på ett större papper, är färgpennor som blå, gula, gröna och röda till nytta. Kassa (silver) och Eget kapital (guld) kan lämnas ofärgade. Det finns en länk till ett "Övningsblad för att rita grafisk BR" att skrivas ut som underlag för färgsättning (under Fakta till rapporterna). Det är en fördel att lägga in manuella övningar.

Låt eleverna besvara sina egna frågor. Eleverna är ansvariga för sin inlärning som bygger på övning, repetition och reflektion. Lärare och läromedia stödjer dem med sin utlärning. Följ upp att de tar hand om sin utbildning i samarbete eller på egen hand. Frestas inte som lärare att hjälpa till för mycket och för snabbt. Deltagarna bör söka och nå kunskap med den hjälp som finns i läromedlet som affärslexikon, faktatexter med sökfunktion och av varandra. Vissa frågor kan läraren behöva ta upp inför alla samt göra sammanfattningar.

Genom att delegera till eleverna frigörs tid och läraren får mer tid för stöd och undervisning. Det är tidsbesparande även för eleverna med effektivare inlärning i lagom portioner. Genvägen till effektiv inlärning ligger i att skapa en tidig överblickbar helhetsförståelse. Deltagarna kan hela tiden sätta in sina erfarenheter i ett sammanhang. Allt som händer sammanfattas i övergripande bilder.

Förslag på fler lektionsupplägg finns under "Guider" efter inloggning. Lärare kan boka sig fritt för ett läsår och väljer sedan ut en övning i taget. Vid ett nytt läsår är det en fördel om eleven repeterar övningarna och spelen som gjordes föregående år.


Riktlinjer för pedagogiken
 

Hjärnans system och pedagogiken

Vad läraren vill förmedla och vad en elev lär sig är tyvärr inte alltid samma sak. Under senare årtionden har det forskats mycket om hjärnans funktioner med resultat som är avgörande vid utvecklingen av pedagogiska lösningar.

Inom ekonomisk psykologi talar nobelpristagaren Daniel Kahneman i termer av att hjärnan har två system:
Kommunicera företagsekonomi

- System 1 är hela tiden igång och agerar på intuition enligt medfödda och inlärda mönster. Det är snabbt, intuitivt och känslostyrt. Det tar emot all den information vi möts av och det går inte att stänga av.

- System 2 kopplas in när det krävs en extra tankeinsats eller ansträngning. Det har förmågan att göra beräkningar, se alternativa konsekvenser och behövs för att fatta bra beslut. Det är trögstartat, långsamt och stängs lätt av. Det kan bara processa en begränsad mängd information i taget. Om System 2 får för mycket information eller för komplicerad (information overload), stängs det av och går i vila.

Bygga förståelse

Informationen bör alltså vara väl strukturerad och portioneras ut i mindre doser. Eftersom målen för en kurs nås via varierande, meningsfulla och relevanta uppgifter, frågor och beslut, bör fråge- och beslutsalternativen vara tydligt skiljbara och inte tillkrånglade för att undvika "information overload".

Att försöka uppmuntras men inte att ge upp

Att försöka svara på frågor och uppgifter belönas med poäng även om svaren är fel. Men att inte kämpa utan att ge upp ger minuspoäng. Det är bättre att ta reda på fakta och att försöka än att ge upp.
Ett av målen, Genomsnittlig Poäng, bör klaras av för att få körkort. Kunskaper är en förutsättning för framgångsrik affärsverksamhet.
Kognitionsvetenskapen har visat på betydelsen att lära sig försöka och kämpa vid svårigheter. Det handlar om att bygga positiva attityder och datateknologin kan komma till hjälp.

Omedelbar feedback

Omedelbar feedback efter varje enskild fråga och beslut är en förutsättning för att kunna korrigera tankar och kunskaper. Tillräcklig träning med snabb och klar feedback utvecklar färdigheter och intuitiva bedömningar. Därför ställs du på vägen mot ett Sälj & Ekonomikörkort inför händelser, upplevelser, beslut, frågor och uppgifter i lagom doser. Du löser problem och får omedelbar respons i rapportbilder som åskådliggör och sätter löpande in erfarenheterna i ett sammanhang som inte böcker med övningar kan göra.

OBS! Detta krav uppfylls inte i vanliga företagsspel där man konkurrerar på en marknad genom att i klump ändra ett antal parametrar/beslut, vars effekter inte separeras och därmed omöjliggör slutsatser. Om de enskilda effekterna skulle visas, avslöjas spelet och blir meningslöst.

Kommunicera ekonomi

Ekonomi handlar mycket om att mäta, värdera och aggregera information i exempelvis nyckeltal. Det ska sedan kommuniceras ut i verksamheten för att skapa nödvändig förändring. Där är man ofta inte förtrogen med de ekonomiska begreppen och får lätt "information overload" i hjärnans System 2. Man har å andra sidan en stor detaljkunskap om sin operativa verklighet. Det är därför nödvändigt att skapa en förståelse för hur detaljerna hänger samman med de aggregerade ekonomiska begreppen.

Det är samma i skolan. Om eleven inte hunnit bygga upp en förståelse, med hjälp av en struktur i vilken information kan sorteras in, kan "information overload" inträffa. System 2 tar time out.

Ljud och text

Om text och ljud presenteras samtidigt så reagerar synen först. Ögat vill först skaffa sig en överblick och några detaljkunskaper. Det är en fördel om ljudet kommer in först när ögat gjort sitt. Därför startas inte ljudfilerna automatiskt mer än undantagsvis. Utan det är eleven som själv startar varje ljudfil, där de finns i faktatexter och beslutsunderlag mm. 

Samverkan

Hjärnbarken är uppdelad i högra och vänstra hjärnhalvan med olika men samverkande funktioner.
- Den vänstra tar bl.a. hand om grundläggande färdigheter som att tala, läsa, skriva och räkna. Den står för kritiskt tänkande, bryter ner och analyserar problem (analytical thinking).
- Den högra halvan å andra sidan kan arbeta med bilder, där detaljerna från den vänstra hjärnhalvan sätts ihop i helheter och ges sammanhang och mening ibland på ett nytt och kreativt sätt. Den högra halvan bygger upp delarna från den vänstra halvan i meningsfulla strukturer och mönster (conceptual thinking).

Slutsats

Förstå helhet och grundstruktur Därför bygger övningar och spel i ProfitGames på en samverkan mellan detaljerna och deras helhetsstruktur, mellan delarna och helheten för att löpande kunna visa sammanhangen.

I affärsekonomin utgör resultat- och balansräkningarna utgångsstrukturen för att börja förstå andra rapporter, nyckeltal, lönsamhetscheman, kassaflöden, analyser m.m. och som uppdelas i olika kalkylmodeller.

Du ser och inser på ett tidigt stadium affärsekonomins grundläggande mönster och strukturer inför fortsatta erfarenheter och kreativa lösningar. Du ser löpande hur det större sammanhanget och de övergripande bilderna hänger samman med detaljnivån som konsekvenserna av dina beslut i övningar och spel.

Behöver du kunna affärsekonomi?

I grund och botten handlar livet mycket om pengar och ekonomi. Men eleven kan ändå klargöra: Varför lär jag mig detta? Hjälper det mig att klara mig bättre i den värld jag befinner mig? Kan det bidra till att jag når de mål och syften som är viktiga för mig?

Ekonomipristagaren Daniel Kahneman, som nämnts ovan, har i sin bok "Tänka, Snabbt och Långsamt" redogjort för sin och andras forskning inom tänkande och ekonomiskt beslutsfattande. Han går bl.a. in på betydelsen av en optimistisk läggning inte minst när man startar och driver företag.

I detta sammanhang kan nämnas två konkursförvaltare som la fram en rapport baserat på erfarenheter från 1980-talet, som var en enda lång högkonjunktur. (Robert Neufeld, Peter Smedman: "Full fart mot obestånd: läsebok för företagare och starta-eget kandidater om övertro..."). Trots de goda tiderna gick företag i konkurs. De viktiga orsakerna var bristen på självkännedom, insikt i företagandets villkor samt kunskaper i ekonomi och om ekonomiska samband.

Oavsett vad en organisation producerar eller en person arbetar med, enligt Kahneman, är de fabriker som tillverkar bedömningar och beslut tusentals per dag. Vägen till framgång innebär att den processen ständigt förbättras genom att du granskar de olika stegen från behov, problem och analys av möjligheter fram till beslut, genomförande och uppföljning. Kurserna handlar om detta och då speciellt problemlösning och analys av beslutsalternativ som leder till beslut.


Vi skulle kunna lägga till en Expertnivå för Finansiering & Kalkylering.

Expertnivå Finansiering & Kalkylering
- Finansieringsanalys och budgetering II.
- Lönsamhet och Räntabilitet II.
- Investering och kapitalbehov II.
- Resultatstyrning i Tjänsteföretag.
- Resultatstyrning i Tillverkningsföretag.
- Sälj & Ekonomikörkort i Affärsspel Expert.

Ur olika perspektiv

Betrakta figuren som ett runt fönster.

logotype ProfitGames

Du kan växla från vilken sida, vänster eller höger, du ser genom fönstret. Det tar några sekunder att ställa om seendet. På motsvarande sätt tacklar du problem ur många perspektiv. Grundläggande inom ekonomi och inom all vetenskap är att konfrontera uppfattningar ur olika synvinklar och ta med väsentliga fakta i beräkningen. Vårt uppdrag är att bidra till bättre kunskaper för en bättre värld genom en mer än dubbelt så effektiv inlärning av affärsekonomi och ekonomiska samband runt webbaserade övningar, spel och simuleringar.

logotype ProfitGames viking_profitgames_josephinegraucob