Profit Games Sälj & Ekonomikörkort

Upplägg         Kurser      Tillvägagång      Frikurs_Login      Frågor      Start viking_profitgames_josephinegraucob

 

Berätta dina erfarenheterLektionsupplägg - Lärarguide

Fri kurs

I den fria introduktionen på sidan Frikurs_Login ingår korta YouTube-videos från Ung Företagsamhet (UF). Kursen är en introduktion till entreprenörskap och företagsekonomi och motsvarar UF:s Smart-kurser i företagande. Kursen ger en insikt i grundläggande företagsekonomi som kan praktiseras i UF-Företag som i första hand vänder sig till grundskola och de praktiska gymnasierna, exempelvis blivande frisörer som till mer än 90% blir egna företagare. Och inte minst för nyanlända. Men även som grundkurs för handelsgymnasier.

Stöd elevernas aktivitet

Digital kompens till alla går via användning av digital teknik. En lärare behöver inga andra förkunskaper om programmet än att första gången själv ha kört igenom övningen eller spelet, för att veta vad det handlar om och vad man vill betona. 
1. Gemensam genomgång
Läraren väljer ut en övning. Eleverna följer lärarens dator som visas i en kanon, smartboard, OH-projektor eller liknande. Varje övning består av tre till fyra avsnitt. Efter varje avsnitt sparar läraren det som gjorts för att kunna fortsätta senare. Beslutsunderlag och frågor i varje avsnitt visas stegvis. Alla elever är med och diskuterar. Ibland kan det finnas behov av uppdelning i två grupper så att inte de bästa tar över.

Varje beslut analyseras och debatteras. Läraren kompletterar med diskussionsfrågor. Eleverna får bestämma vilka svar eller beslut som ska tas och varför. När alla har bestämt sig, klickar läraren på ett svarsalternativ eller en beslutsknapp, exempelvis det enklaste att "Bekräfta", efter att alla har en åsikt om konsekvenserna. Facit visas direkt. Om det var fel, får man diskutera varför.
Gemensam genomgång företagsekonomi

I övningar och spel ingår många kunskapsfrågor. Med frågan följer ofta en rapport/kalkyl med en länk, Fakta, till en lärotext. Sök i den med hjälp av sökfunktionen (Ctrl/cmd + F) på något av nyckelorden i frågan. Det finns även ett Affärslexikon för att vid behov förstå ord och begrepp. Dessutom har man hjälp av varandra. Kunskap inhämtas i lagom doser. Färg och form är ett viktigt genomgående tema för att underlätta förståelsen av sammanhangen.

Övningsblad. När du går igenom någon av de tre övningarna på Basnivå, kan eleverna skriva varje nytillkommen siffra på ett övningsblad, där den bör höra hemma i balansräkning och resultaträkning, vid varje steg innan facit visas. Det finns en länk till ett "Övningsblad vid uppdateringar av BR och RR" som kan skrivas ut (i Fakta till rapporterna). Det är en fördel att kombinera med manuella övningar.

2. Enskilda övningar
Eleverna kör sedan samma affärsövning med egen login för att ta Ekonomkörkort. De kan göra det i egen takt i samarbete eller på egen hand med mer tid för reflektion. Tiden för genomförande är individuell. De fattar beslut och får direkt feedback. Bestående kunskap bygger på att se och inse hur delarna och helheten interagerar och ger stöd och mening åt varandra.

Enskilda övningar företagsekonomi

Företagsspel i grupp 3. Affärsspel
I moment tre tar de Sälj & Ekonomikörkort i ett affärsspel på samma nivå som gjorda övningar osv. Allra först kan hela klassen köra spelet
gemensamt, eller första perioden, under lärarens ledning som i punkt 1. I ett spel visas beslutsunderlagen slumpvis. Elever kan spela enskilt två till tre och diskutera i en kommunikativ process. Eller köra spelet med reflektion på egen hand. Olika lärstilar kan användas.

När ett Affärsspel genomförs av flera grupper eller individer i ett klassrum, kan läraren emellanåt bestämma att alla sparar och deras grafiska balansräkningar jämförs för att avgöra vilket kontor var och en närmast bör välja, t.ex. de som har för mycket kundfordringar och korta skulder bör gå till ekonomikontoret eller för lite lager går till inköp.

Övningsblad: Om de ritas upp på ett större papper, är färgpennor som blå, gula, gröna och röda till nytta. Kassa (silver) och Eget kapital (guld) kan lämnas ofärgade. Det finns en länk till ett "Övningsblad för att rita grafisk BR" att skrivas ut som underlag för färgsättning (under Fakta till rapporterna). Det är en fördel att lägga in manuella övningar.

Låt eleverna besvara sina egna frågor. Eleverna är ansvariga för sin inlärning som bygger på övning, repetition och reflektion. Lärare och läromedia stödjer dem med sin utlärning. Följ upp att de tar hand om sin utbildning i samarbete eller på egen hand. Frestas inte som lärare att hjälpa till för mycket och för snabbt. Deltagarna bör söka och nå kunskap med den hjälp som finns i läromedlet som affärslexikon, faktatexter med sökfunktion och av varandra. Vissa frågor kan läraren behöva ta upp inför alla samt göra sammanfattningar.

Genom att delegera till eleverna frigörs tid och läraren får mer tid för stöd och undervisning. Det är tidsbesparande även för eleverna med effektivare inlärning i lagom portioner. Genvägen till effektiv inlärning ligger i att skapa en tidig överblickbar helhetsförståelse. Deltagarna kan hela tiden sätta in sina erfarenheter i ett sammanhang. Allt som händer sammanfattas i övergripande bilder.

Förslag på fler lektionsupplägg finns under "Guider" efter inloggning. En lärare kan boka sig fritt för ett läsår och väljer sedan ut en övning i taget.


Riktlinjer för pedagogiken

Hjärnans system och pedagogiken

Vad läraren vill förmedla och vad en elev lär sig är tyvärr inte alltid samma sak. Under senare årtionden har det forskats mycket om hjärnans funktioner med resultat som är avgörande vid utvecklingen av pedagogiska lösningar.

Inom ekonomisk psykologi talar nobelpristagaren Daniel Kahneman i termer av att hjärnan har två system:
Kommunicera företagsekonomi

- System 1 är hela tiden igång och agerar på intuition enligt medfödda och inlärda mönster. Det är snabbt, intuitivt och känslostyrt. Det tar emot all den information vi möts av och det går inte att stänga av.

- System 2 kopplas in när det krävs en extra tankeinsats eller ansträngning. Det har förmågan att göra beräkningar, se alternativa konsekvenser och behövs för att fatta bra beslut. Det är trögstartat, långsamt och stängs lätt av. Det kan bara processa en begränsad mängd information i taget. Om System 2 får för mycket information eller för komplicerad (information overload), stängs det av och går i vila.

Bygga förståelse

Informationen bör alltså vara väl strukturerad och portioneras ut i mindre doser. Eftersom målen för en kurs nås via varierande, meningsfulla och relevanta uppgifter, frågor och beslut, bör fråge- och beslutsalternativen vara tydligt skiljbara och inte tillkrånglade för att undvika "information overload".

Omedelbar feedback

Omedelbar feedback efter varje enskild fråga och beslut är en förutsättning för att kunna korrigera tankar och kunskaper. Tillräcklig träning med snabb och klar feedback utvecklar färdigheter och intuitiva bedömningar. Därför ställs du på vägen mot ett Sälj & Ekonomikörkort inför händelser, upplevelser, beslut, frågor och uppgifter i lagom doser. Du löser problem och får omedelbar respons i rapportbilder som åskådliggör och sätter löpande in erfarenheterna i ett sammanhang som inte böcker med övningar kan göra.

OBS! Detta krav uppfylls inte i vanliga företagsspel där man konkurrerar på en marknad genom att i klump ändra ett antal parametrar/beslut, vars effekter inte separeras och därmed omöjliggör slutsatser. Om de enskilda effekterna skulle visas, avslöjas spelet och blir meningslöst.

Kommunicera ekonomi

Ekonomi handlar mycket om att mäta, värdera och aggregera information i exempelvis nyckeltal. Det ska sedan kommuniceras ut i verksamheten för att skapa nödvändig förändring. Där är man ofta inte förtrogen med de ekonomiska begreppen och får lätt "information overload" i hjärnans System 2. Man har å andra sidan en stor detaljkunskap om sin operativa verklighet. Det är därför nödvändigt att skapa en förståelse för hur detaljerna hänger samman med de aggregerade ekonomiska begreppen.

Det är samma i skolan. Om eleven inte hunnit bygga upp en förståelse, med hjälp av en struktur i vilken information kan sorteras in, kan "information overload" inträffa. System 2 tar time out.

Ljud och text

Om text och ljud presenteras samtidigt så reagerar synen först. Ögat vill först skaffa sig en överblick och några detaljkunskaper. Det är en fördel om ljudet kommer in först när ögat gjort sitt. Därför startas inte ljudfilerna automatiskt mer än undantagsvis. Utan det är eleven som själv startar varje ljudfil, där de finns i faktatexter och beslutsunderlag mm. 

Samverkan

Hjärnbarken är uppdelad i högra och vänstra hjärnhalvan med olika men samverkande funktioner.
- Den vänstra tar bl.a. hand om grundläggande färdigheter som att tala, läsa, skriva och räkna. Den står för kritiskt tänkande, bryter ner och analyserar problem (analytical thinking).
- Den högra halvan å andra sidan kan arbeta med bilder, där detaljerna från den vänstra hjärnhalvan sätts ihop i helheter och ges sammanhang och mening ibland på ett nytt och kreativt sätt. Den högra halvan bygger upp delarna från den vänstra halvan i meningsfulla strukturer och mönster (conceptual thinking).

Slutsats

Förstå helhet och grundstruktur Därför bygger övningar och spel i ProfitGames på en samverkan mellan detaljerna och deras helhetsstruktur, mellan delarna och helheten för att löpande kunna visa sammanhangen. I affärsekonomin utgör resultat- och balansräkningarna utgångsstrukturen för att börja förstå andra rapporter, nyckeltal, lönsamhetscheman, kassaflöden, analyser m.m. och som uppdelas i olika kalkylmodeller.
Du ser och inser på ett tidigt stadium affärsekonomins grundläggande mönster och strukturer inför fortsatta erfarenheter och kreativa lösningar. Det är en välkänd utbildningsparadox att man måste ha kunskap för att få ytterligare kunskap.
Förstå sammanhang Det handlar om att designa upplevelser som portioneras ut i lagom doser. Färg och form är ett genomgående tema som underlättar förståelsen av hur du påverkar företagets ekonomi.
Du ser löpande hur det större sammanhanget och de övergripande bilderna hänger samman med detaljnivån exempelvis med beräkningar och konsekvenser av dina beslut.
Förstå detaljerna i sitt sammanhang Erfarenheter på detaljnivå bör hela tiden direkt relateras till sitt högre sammanhang, som böcker inte kan göra. Du får ingen bestående kunskap om du inte förstår hur delarna och helheten interagerar och ger stöd och mening åt varandra.
Minnestekniker går ut på att ha enkla minnesfack och strukturer att stoppa informationen i för att kunna bli kunskap. Det gäller att så snart som möjligt börja bygga en struktur på vilken du kan hänga upp och sortera in ny information.

Hjärnans struktur och pedagogiken

Hjärnan kan förbruka en fjärdedel av vår kalorikonsumtion och nära hälften av vårt syrebehov och har tre nivåer. De två första utgör större delen av System 1 ovan:
1. reptilhjärnan (Crocodile Brain),
2. mellanhjärnan (Mid-brain) och
3. nya hjärnan (Neocortex, hjärnbarken). Hos människan är nya hjärnan särskilt utvecklad. Den är uppdelad i vänster och höger hjärnhalva.
hjärnan Viking

Hur dessa tre nivåer och två hjärnhalvor samverkar påverkar inlärningen

1. Reptilhjärnan (Crocodile Brain) styr våra fem sinnen. Den är alltid påkopplad för att ta emot våra sinnesintryck. Den avgör om vi ska fly eller fäkta, dvs. överlevnadsinstinkten. Vid fara produceras starka känslor och snabb fysisk aktivitet. Annars reagerar den på sådant som väcker nyfikenhet. Beslutsförmågan är begränsad och handlar främst om självbevarelsedrift, matbehov, revirtänkande och reproduktion. Det som utgör en fara, väcker nyfikenhet eller kan ge måluppfyllelse leder till aktivitet. Annat nonchaleras.

När en lärare förmedlar kunskaper använder läraren nya hjärnan (3.Hjärnbarken). Men eleven tar emot med sina sinnen i reptilhjärnan, som gör en första gallring. Det som väcker nyfikenhet och måluppfyllelse skickas vidare till mellanhjärnan.

2. Mellanhjärnan är utvecklad hos däggdjur, bl.a. för att klara sociala relationer, exempelvis att leva i flock eller ta hand om sina ungar (en reptil reagerar inte om någon äter upp avkomman). Den är något av hjärnans sociala medium. Den individ, som reptilhjärnan i första ögonblicket kan uppleva som en fara och som leder till flykt, kan mellanhjärnan göra en bättre bedömning av och inse att det är en god vän.

Dessa två nivåer utgör den mer primitiva delen av hjärnan, där mycket av mänsklig aktivitet rör sig. Underhållning, film, spel och populärkultur för den stora massan appellerar till dessa nivåer. Exempelvis populära dataspel för barn och ungdomar. Inte minst spel, där det gäller att skjuta snabbt för att överleva, triggar reptilhjärnan med hjälp av mellanhjärnan för att skilja på vän och fiende. Den primitiva hjärnan kan mobilisera starka känslor utan ansträngning.

3. Hjärnbarken, som innehåller System 2 och inlärda mönster i System 1, är den största delen av den mänskliga hjärnan och möjliggör de högre intellektuella förmågor som skiljer människan från andra däggdjur. Att få en elev att möta ansträngning och förflytta sig från lägre hjärnnivåer och bekvämlighetszoner till högre, ställer vissa krav. En grundförutsättning är att lärsituationen är lugn och trygg. Om elever i ett klassrum upplever aggressioner, hot, fara eller rädsla triggas reptilhjärnan och det blir svårt att förflytta sig till de högre nivåer där lärandet äger rum.

System 1 är ständigt påkopplat och hanterar en ständig ström av information enligt medfödda och inlärda rutiner. System 2 kopplas på först när det krävs en extra tankeinsats. System 2 kan bara hantera begränsad information, annars blir det överbelastat. I en inlärningssituation bör informationen vara väl strukturerad och portioneras ut i mindre doser. Det handlar om att designa upplevelser.

Belöning och engagemang

Att finna det nöje och inre motivation, som exempelvis idrottare och musiker kan finna i sina övningar, är en väg till framgång. Det som skiljer mästarna, från dem som bara är bra, är övning, övning igen och repetition, särskilt när övningarna innebär en viss ansträngning. Eleven äger sitt lärande. (Enligt PISA-expertisen ställer svenska elever för låga krav på sig själva och ger upp för lätt i jämförelse med elever i många asiatiska länder.)

Ny kunskap innebär att nya nervbanor och kopplingar skapas i järnbarken. Återkommande mental och fysisk aktivitet, eftertanke och repetition omformar ständigt hjärnan och ökar förmågor, kunskaper, intelligens och kreativitet. Övning och repetition är avgörande, speciellt när inriktningen är att förstå mönster och samband, har ny forskning visat. nervbanor och kopplingar

Ett engagerat tillstånd är när uppmärksamhet och krafter är fullständigt sysselsatta och har ett tydligt fokus och mål. Aktiviteten i sig själv upplevs som en belöning. Det är när man både vill göra något och tycker om att göra det. Hur uppnås bägge dessa tillstånd?

Målsättning och syfte

Aktivitet och ansträngning upplevs normalt som mer positivt än passivitet och sysslolöshet. Utmaningar medför en positiv ansträngning som inte bara leder till lärande utan även ökar intelligensen på sikt. Men utmaningarna bör ligga i linje med elevens egna mål och drivkrafter, t.ex. att lära sig, lära andra, hjälpa andra, få högre kunskaper eller skicklighet, betyg, examen, status, pengar eller annat.

Eleven bör känna till sina drivkrafter som får dem att uppslukas av en uppgift och vilja bli bättre på något. Det är en fördel om läraren känner till vilka interna drivkrafter som kan motivera varje elev.

Pedagogiska övningar och spel, som utvecklar den övre nya delen av hjärnan, hjärnbarken, behöver underlätta de högre kraven på motivation och engagemang. Det bör finnas mål på olika nivå och helst på tillräckligt många nivåer, så att de som vill, kan gå långt och bli mästare/experter.

I grund och botten handlar livet mycket om pengar och ekonomi. Men eleven kan ändå klargöra: Varför lär jag mig detta? Hjälper det mig att klara mig bättre i den värld jag befinner mig? Kan det bidra till att jag når de mål och syften som är viktiga för mig?

Behöver du kunna affärsekonomi?

Ekonomipristagaren Daniel Kahneman, som nämnts ovan, har i sin bok "Tänka, Snabbt och Långsamt" redogjort för sin och andras forskning inom tänkande och ekonomiskt beslutsfattande. Han går bl.a. in på betydelsen av en optimistisk läggning inte minst när man startar och driver företag.

I detta sammanhang kan nämnas två konkursförvaltare som la fram en rapport baserat på erfarenheter från 1980-talet, som var en enda lång högkonjunktur. (Robert Neufeld, Peter Smedman: "Full fart mot obestånd: läsebok för företagare och starta-eget kandidater om övertro..."). Trots de goda tiderna gick företag i konkurs. De viktiga orsakerna var bristen på självkännedom, insikt i företagandets villkor, kunskaper i ekonomi och om ekonomiska samband.

Uppdraget för Ekonomkörkort är därför att bidra till bättre kunskaper för en bättre värld genom en effektivare inlärning av affärsekonomi och ekonomiska samband runt webbaserade övningar, spel och simuleringar. Av samma orsak bidrar lärare i företagsekonomi till en bättre framtid.

Vägen till framgång

Oavsett vad en organisation producerar eller en person arbetar med, enligt Kahneman, är de fabriker som tillverkar bedömningar och beslut tusentals per dag. Vägen till framgång innebär att den processen ständigt förbättras genom att du granskar de olika stegen från behov, problem och analys av beslutsalternativ till beslut, genomförande och uppföljning. Kurserna handlar om detta och då speciellt problemlösning och analys av beslutsalternativ som leder till beslut.

Hur mycket behöver du kunna?

Daniel Kahneman beskriver forskning som pekar på att de som vet mer gör bättre bedömningar än de som vet mindre upp till en viss nivå. Eftersom kunskaper i ekonomi och om ekonomiska samband är mycket viktiga för alla, vilka kurser behöver man gå? Alla har nytta av basnivån. Företagare och de som jobbar professionellt behöver även övriga nivåer. Om eleven verkligen lär sig det som den fullständiga läroplanen innehåller, har eleven kommit långt på vägen. Ur en rent praktisk synpunkt har mer teori en avtagande marginalnytta. Däremot har mer erfarenhet genom att använda kunskaperna i företag och på universitet en hög marginalnytta (upp till en punkt där du börjar överskatta dig själv). Liksom att komplettera med andra kunskaper inom det fält man är verksam.

Vi skulle kunna lägga till en Expertnivå för Finansiering & Kalkylering.

Expertnivå Finansiering & Kalkylering
- Finansieringsanalys och budgetering II.
- Lönsamhet och Räntabilitet II.
- Investering och kapitalbehov II.
- Resultatstyrning i Tjänsteföretag.
- Resultatstyrning i Tillverkningsföretag.
- Sälj & Ekonomikörkort i Affärsspel Expert.

Om du har åsikter, skicka gärna ett mail.

Skicka dina synpunkter


 
logotype ProfitGames viking_profitgames_josephinegraucob